20220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-010420220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-011920220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-013220220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-013320220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-013420220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-014020220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-014120220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-014220220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-015120220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-015320220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-015520220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-015620220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-015720220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-015920220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-016220220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-016320220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-017120220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-017220220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-017420220217-Cheyenne Mtn vs Rampart-BKL-0175