RayChen_24-05-17-16-28-07_5D4_2469RayChen_24-05-17-16-49-27_R5_05383RayChen_24-05-17-16-24-14_R5_05374RayChen_24-05-17-16-48-23_R5_05379RayChen_24-05-17-16-28-28_5D4_2473RayChen_24-05-17-16-49-39_R5_05388RayChen_24-05-17-16-50-07_R5_05394RayChen_24-05-17-16-50-17_R5_05396RayChen_24-05-17-16-52-49_R5_05400RayChen_24-05-17-16-55-18_R5_05407RayChen_24-05-17-16-58-14_R5_05416RayChen_24-05-17-16-58-33_R5_05418RayChen_24-05-17-17-06-54_1DX_2450RayChen_24-05-17-16-59-12_R5_05428RayChen_24-05-17-17-06-54_1DX_2451RayChen_24-05-17-17-03-15_5D4_2559RayChen_24-05-17-17-07-50_1DX_2453RayChen_24-05-17-17-11-01_1DX_2464RayChen_24-05-17-17-09-50_1DX_2456RayChen_24-05-17-17-12-22_1DX_2468