VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA09862March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00007March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00030March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00032March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00035March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00038March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00039March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00047March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00100March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00107March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00147March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00149March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00152March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00154March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00168March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00173March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00186March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00189March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00201March 28, 2024VRvsDRMarch 28, 2024VistaRidgevsDakotaRidgeBVBasBFDA00212March 28, 2024