AkronvsMerino1AChampionship00001AkronvsMerino1AChampionship00002AkronvsMerino1AChampionship00003AkronvsMerino1AChampionship00004AkronvsMerino1AChampionship00005AkronvsMerino1AChampionship00006AkronvsMerino1AChampionship00007AkronvsMerino1AChampionship00008AkronvsMerino1AChampionship00009AkronvsMerino1AChampionship00010AkronvsMerino1AChampionship00011AkronvsMerino1AChampionship00012AkronvsMerino1AChampionship00013AkronvsMerino1AChampionship00014AkronvsMerino1AChampionship00015AkronvsMerino1AChampionship00016AkronvsMerino1AChampionship00017AkronvsMerino1AChampionship00018AkronvsMerino1AChampionship00019AkronvsMerino1AChampionship00020