s8s5s6s7s8s9s:s;s<s=stsusvswsxsyszs{s|s}