RayChen_24-04-27-12-55-31_R5_03193RayChen_24-04-27-12-57-34_R5_03203RayChen_24-04-27-13-02-52_R5_03230RayChen_24-04-27-13-03-48_R5_03248RayChen_24-04-27-13-03-54_R5_03253RayChen_24-04-27-13-05-04_R5_03261RayChen_24-04-27-13-08-32_R5_03279RayChen_24-04-27-13-09-47_R5_03291RayChen_24-04-27-13-10-12_R5_03299RayChen_24-04-27-13-13-22_R5_03317RayChen_24-04-27-13-17-07_R5_03326RayChen_24-04-27-13-18-12_R5_03328RayChen_24-04-27-13-22-18_1DX_0611RayChen_24-04-27-13-22-18_1DX_0612RayChen_24-04-27-13-25-45_1DX_0638RayChen_24-04-27-13-26-35_1DX_0651RayChen_24-04-27-13-26-35_1DX_0652RayChen_24-04-27-13-26-39_1DX_0653RayChen_24-04-27-13-26-39_1DX_0654RayChen_24-04-27-13-27-41_1DX_0658